Make your own free website on Tripod.com
 

 

การดำเนินการให้การสงเคราะห์

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

บริการด้านการเลี้ยงดู ให้ปัจจัย 4 ตามควรแก่อัตภาพ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

บริการด้านการรักษาพยาบาลเมื่อเด็กเจ็บป่วย

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

บริการด้านการศึกษาวิชาสามัญ ได้จัดส่งเด็กออกศึกษาภายนอกสถานสงเคราะห์ ตามโรงเรียนรัฐบาลในจังหวัด เพาะไม่มีโรงเรียนที่เป็นหน่วยงานของตนเอง และออกค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้ทุกอย่าง

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

บริการด้านฝึกอาชีพ โดยจัดให้มีกิจกรรมเสริมทักษะ ได้แก่ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ช่างตัดผม ช่างไม้ ทำรองเท้าจากยางรถยนต์ ดนตรีทั้ง ไทยและสากล และการเกษตร

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

บริการด้านสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีการสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่ม

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

บริการด้านนันทนาการ กิจกรรมกีฬา

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

บริการด้านฝึกวินัยและอบรมศีลธรรมจรรยา

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

บริการด้านติดตามผลเด็กที่พ้นความอุปการะ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ส่งเสริมและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภายในสถานสงเคราะห์

 

สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กบ้านราชสีมา

วัตถุประสงค์

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ให้เด็กปฐมวัยได้รับการอบรมเลี้ยงดู ให้มีพัฒนาการตามวัยอยู่ในสถานที่ปลอดภัย และมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ช่วยเหลือบุคคลทั่วไปที่ประสบความเดือดร้อน หาผู้ที่ดูแลเด็กที่เหมาะสมไม่ได้

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

เป็นขวัญและกำลังใจแก่บิดา มารดา และผู้ปกครอง ให้คลายวิตกสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเต็มที่

เป้าหมาย

จัดรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ 2 - 6 ปี จำนวน 20 คน

 

การพ้นสภาพผู้รับการสงเคราะห์

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

อายุเกิน 18 ปี

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ผู้ปกครองรับไปอุปการะ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

หลบหนีเกิน 3 เดือน

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ส่งไปรับการสงเคราะห์ยังสถานสงเคราะห์อื่น

 

โฮม | การสงเคราะห์ | มูลนิธิ | เว็บน่าสนใจ

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
728 ถ.ช้างเผือก  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4424-2552, -4427-2512  โทรสาร 0-4427-0111
สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

e.mail: banrajasima@thaimail.com

ไซท์นี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด14/08/46