Make your own free website on Tripod.com
 

 

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

วัตถุประสงค์

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

เป็นเงินทุนการศึกษาของเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

พัฒนาและสงเคราะห์เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ ของสถานสงเคราะห์

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ส่งเสริมงานวัฒนธรรม

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

 

เป้าหมาย

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

เพื่อสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสภายในสถานสงเคราะห์และชุมชนใกล้เคียง

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลต่างๆ

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

กลุ่มเด็กและเยาวชนชายที่ประสบปัญหา

 

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน

วัตถุประสงค์

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีฐานะยากจนและประสบปัญหาอื่นๆ
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เพื่อยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นและช่วยตัวเองได้
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เพื่อพัฒนาชุมชนเด็กที่ได้รับความอุปการะให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

เป้าหมาย

    ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กในสถานสงเคราะห์ ซึ่งเป็นเด็กกำพร้า อนาถา ยากจน และประสบปัญหาครอบครัวอื่น อยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา

 

โฮม | การสงเคราะห์ | มูลนิธิ | เว็บน่าสนใจ

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
728 ถ.ช้างเผือก  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4424-2552, -4427-2512  โทรสาร 0-4427-0111
สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

e.mail: banrajasima@thaimail.com

ไซท์นี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด14/08/46